เงื่อนไขการให้บริการ

ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ: 1 กรกฎาคม 2018

เงื่อนไขการให้บริการ

เราเป็นใคร

Skyscanner ( “เรา”, “พวกเรา” หรือ “ของเรา” ตามบริบทต้องการ) คือธุรกิจระดับโลกที่ให้บริการค้นหาการเดินทางออนไลน์ที่รวดเร็วทันใจ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการเปรียบเทียบราคาเที่ยวบิน โรงแรมและรถเช่า) และบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว (“บริการของ Skyscanner”) แก่ผู้ใช้ในทั่วโลกผ่านเว็บไซต์ของเรา รวมถึงแอพและแพลตฟอร์มอื่นๆ (“แพลตฟอร์มของ Skyscanner”)

Skyscanner ไม่ใช่ตัวแทนการท่องเที่ยวและไม่รับผิดชอบต่อการนำเสนอ หรือการกำหนดหรือการควบคุมราคาที่ใช้ร่วมกับตัวเลือกการเดินทางใดหรือผลิตภัณฑ์ใด (เช่น เที่ยวบินหรือโรงแรม) ที่คุณอาจค้นหา พบบนและ/หรือจองผ่านบริการของ Skyscanner หรือแพลตฟอร์มของ Skyscanner (“ผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยวของบุคคลที่สาม”) ผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยวของบุคคลที่สามดังกล่าวทั้งหมดจัดทำโดยตัวแทนการท่องเที่ยวอิสระ สายการบิน โรงแรม ผู้ให้บริการท่องเที่ยวหรือบุคคลที่สามรายอื่น และอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เสนอโดยบุคคลที่สามเหล่านั้น

บริการของ Skyscanner และแพลตฟอร์มของ Skyscanner นำเสนอโดย Skyscanner Limited ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนจำกัด จัดตั้งขึ้นและจดทะเบียนในอังกฤษและเวลส์ เลขที่บริษัท 04217916 ดูรายละเอียดบริษัทของเรา รวมถึงที่อยู่สำหรับจัดส่งและสำนักงานจดทะเบียนได้จากที่นี่

ข้อกำหนดเหล่านี้

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ (”ข้อกำหนด”) กำกับดูแลการเข้าถึงและการใช้บริการของ Skyscanner และ/หรือแพลตฟอร์มของ Skyscanner ของคุณและรวมไปถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา เพื่อก่อให้เกิดข้อตกลงทางกฎหมายระหว่างคุณและ Skyscanner การดาวน์โหลด การเข้าถึงหรือการใช้บริการของ Skyscanner และ/หรือแพลตฟอร์มของ Skyscanner แสดงว่าคุณยืนยันว่า คุณได้อ่าน เข้าใจ และเห็นด้วยกับข้อกำหนดเหล่านั้นของนโยบายความเป็นส่วนตัว

บางส่วนของบริการและ/หรือแพลตฟอร์มของ Skyscanner (ตัวอย่างเช่น ผลิตภัณฑ์ ‘Skyscanner for Business’ B2B ของเรา) มีข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ต่างออกไปสำหรับการใช้บริการเหล่านั้น หากเป็นกรณีนี้ คุณจะได้รับแจ้งอย่างชัดเจนถึงเรื่องดังกล่าว และจะต้องยืนยันว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านั้น ซึ่งจะใช้บังคับร่วมกับหรือสอดคล้องกับข้อกำหนดเหล่านี้ตามความเหมาะสม

เราอาจแก้ไขข้อกำหนดเหล่านี้ได้ตลอดเวลาภายใต้ดุลยพินิจของเรา หากข้อกำหนดเหล่านี้ได้รับการแก้ไข เราจะแสดงข้อกำหนดและเงื่อนไขที่แก้ไขแล้วบนหรือผ่านทางบริการของ Skyscanner และ/หรือแพลตฟอร์มของ Skyscanner และคุณจะต้องพิจารณายอมรับส่วนที่แก้ไขหากคุณจะใช้บริการของ Skyscanner และ/หรือแพลตฟอร์มของ Skyscanner ต่อไปหลังจากมีการแสดงผลเนื้อหาส่วนที่แก้ไขแล้ว

หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้ทั้งหมด คุณไม่ควรใช้บริการของ Skyscanner หรือแพลตฟอร์มของ Skyscanner

การใช้บริการของ Skyscanner

คุณสามารถจะใช้บริการของ Skyscanner และแพลตฟอร์มของ Skyscanner ได้เฉพาะที่สอดคล้องกับกฎหมายและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกฎหมาย เมื่อพิจารณาเห็นว่าคุณยอมรับที่จะผูกพันตามข้อกำหนดเหล่านี้ เราจะมอบสิทธิ์การใช้งานแบบไม่สามารถถ่ายโอน และไม่จำกัดเพื่อการดาวน์โหลด เข้าถึง และใช้บริการของ Skyscanner และ/หรือแพลตฟอร์มของ Skyscanner เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวของคุณ ที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ และไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์อื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เราจะมอบสิทธิ์การใช้งานดังกล่าวให้กับคุณหากคุณยอมรับว่าคุณจะไม่:

ก) ใช้บริการของ Skyscanner และ/หรือแพลตฟอร์มของ Skyscanner เพื่อวัตถุประสงค์ใดที่ไม่เหมาะสม ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือเพื่อประกาศ แบ่งปันหรือส่งผ่านวัสดุใดๆ ที่ (i) เป็นการหมิ่นประมาท สร้างความขุ่นเคือง ลามกอนาจารหรือเป็นที่น่ารังเกียจ (ii) เป็นละเมิดความเชื่อมั่นหรือความเป็นส่วนตัว หรือสิทธิ์ของบุคคลที่สาม รวมถึงลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้าหรือสิทธิ์แห่งทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ (iii) เป็นประกาศ แบ่งปันหรือส่งผ่านเพื่อวัตถุประสงค์ในการโฆษณาหรือโปรโมทตัวเองหรือบุคคลที่สามใดๆ หรือ (iv) เป็นการชักนำในทางที่ผิดหรือแสดงแทนในทางที่ผิดซึ่งเอกลักษณ์เฉพาะตัวของคุณ หรือในลักษณะอื่นใดที่แสดงนัยว่า คุณเป็นผู้ให้การสนับสนุน มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเชื่อมโยงกับ Skyscanner

ข) ใช้บริการของ Skyscanner และ/หรือแพลตฟอร์มของ Skyscanner เพื่อวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์ใดๆ หรือในลักษณะอื่นที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อ Skyscanner หรือทำให้ Skyscanner เสื่อมเสียชื่อเสียง

ค) ถอดแยกชิ้นส่วน ทำวิศวกรรมย้อนกลับ หรือแปลย้อนกลับซอฟต์แวร์ แอพพลิเคชัน การอัพเดท หรือฮาร์ดแวร์อื่นใดที่รวมอยู่ภายในหรือมีให้ใช้งานผ่านบริการของ Skyscanner และ/หรือแพลตฟอร์มของ Skyscanner ยกเว้นในขอบข่ายที่กฎหมายอนุญาต

ง) ทำสำเนา แจกจ่าย สื่อสารต่อสาธารณะ จำหน่าย ให้เช่า เช่าหรือใช้บริการของ Skyscanner และ/หรือแพลตฟอร์มของ Skyscanner หรือพยายามฝ่าฝืนหรือหลบเลี่ยงมาตรการรักษาความปลอดภัยใดๆ ที่นำมาใช้ป้องกันหรือจำกัดการเข้าถึงของคุณหรือการใช้บริการของ Skyscanner และ/หรือแพลตฟอร์มของ Skyscanner

จ) การใช้หรือการแทรกแซงบริการของ Skyscanner และ/หรือแพลตฟอร์มของ Skyscanner ในรูปแบบที่อาจทำให้เกิดความเสียหาย ปิดการทำงาน เพิ่มภาระ บั่นทอนหรือลดประสิทธิภาพระบบหรือระบบรักษาความปลอดภัยของเราหรือแทรกแซงผู้ใช้รายอื่น

ฉ) แนะนำหรือถ่ายโอนรหัสโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใดๆ ที่ขัดขวางการทำงาน ไวรัส การโจมตีแบบ ‘denial of service’ หรือ ‘สแปม’ เวิร์ม ม้าโทรจัน คีย์การพิสูจน์ตัวตน อรรถประโยชน์การควบคุมสิทธิ์การใช้งานหรือการล็อกซอฟต์แวร์ผ่านบริการของ Skyscanner และ/หรือแพลตฟอร์มของ Skyscanner

ช) นำออก เปลี่ยนแปลง หรือแทนที่ประกาศการอนุญาต เครื่องหมายการค้า ชื่อทางธุรกิจ โลโก้ หรือการตั้งชื่ออื่นๆ ของแหล่งที่มาบนบริการของ Skyscanner และ/หรือแพลตฟอร์มของ Skyscanner หรือส่งผ่านหรือพยายามส่งผ่านบริการของ Skyscanner และ/หรือแพลตฟอร์มของ Skyscanner ในรูปผลิตภัณฑ์ของคนอื่นที่ไม่ใช่ Skyscanner

ซ) ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือแอพพลิเคชันอัตโนมัติใดๆ เพื่อสแกน ทำสำเนา จัดทำดัชนี จัดเรียง หรือใช้ประโยชน์จากบริการของ Skyscanner และ/หรือแพลตฟอร์มของ Skyscanner หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของบริการดังกล่าว

เมื่อคุณลงทะเบียนเข้าใช้ลักษณะใดๆ หรือใช้งานของบริการของ Skyscanner และ/หรือแพลตฟอร์มของ Skyscanner ที่กำหนดให้ใช้บัญชีหรือรหัสผ่านสำหรับเข้าสู่ระบบ คุณยอมรับว่าคุณจะรับผิดชอบต่อการเก็บรักษารายละเอียดของรหัสผ่านและการเข้าสู่ระบบไว้เป็นความลับและในที่ๆ ปลอดภัย หากคุณล่วงรู้หรือสงสัยไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดว่า ระบบรักษาความปลอดภัยที่ใช้กับรายละเอียดการเข้าสู่ระบบของคุณอาจหย่อนยาน โปรดแจ้งให้เราทราบที่นี่ทันทีที่คุณสามารถทำได้

บริการของ Skyscanner และ/หรือแพลตฟอร์มของ Skyscanner ไม่ได้ออกแบบมาสำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปี และไม่มีบุคคลใดที่อายุต่ำกว่า 13 ปีสามารถจะให้ข้อมูลใดไปยัง บนหรือผ่านทางบริการของ Skyscanner และ/หรือแพลตฟอร์มของ Skyscanner ได้ เราไม่มีเจตนาที่จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปี และหากเราทราบว่าเราได้มีการเก็บหรือได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปีไว้ เราจะลบข้อมูลดังกล่าวตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

ในขอบเขตที่ว่า องค์ประกอบใดๆ ของบริการของ Skyscanner และ/หรือแพลตฟอร์มของ Skyscanner เป็นแม่ข่ายบนเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม (ตัวอย่างเช่น Facebook หรือเว็บไซต์สื่อสังคมอื่นๆ) และมีข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งานแยกต่างหากที่สัมพันธ์กับเว็บไซต์ของบุคคลที่สามรายนั้น คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวโดยดุษฎี

การแบ่งปันข้อมูลกับเรา

เราให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของคุณอย่างจริงจังและดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายปกป้องข้อมูลที่นำมาใช้ตลอดเวลา คุณยอมรับว่า เราอาจใช้ข้อมูลระบุเอกลักษณ์ส่วนบุคคลใดๆ ที่คุณส่งให้หรือส่งผ่านบริการของ Skyscanner และ/หรือแพลตฟอร์มของ Skyscanner ในลักษณะที่สอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา คุณยอมรับที่จะให้การรับรองว่า ข้อมูลระบุเอกลักษณ์ส่วนบุคคลทั้งหมดที่คุณมอบให้กับเรานั้นมีความถูกต้องแม่นยำและเป็นข้อมูลล่าสุด และคุณได้รับความยินยอม สิทธิ์การใช้งาน หรือการอนุมัติทั้งหมดที่จำเป็นเพื่อให้เราสามารถใช้ข้อมูลนั้นในลักษณะที่สอดคล้องกับข้อกำหนดเหล่านี้และนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

ในขอบเขตที่ว่าบริการของ Skyscanner และ/หรือแพลตฟอร์มของ Skyscanner อนุญาตให้คุณประกาศ อัพโหลด ส่งผ่านหรือนำเสนอข้อมูล ภาพ วิดีโอ หรือข้อมูลอื่นๆ พร้อมกับ Skyscanner หรือผู้ใช้ Skyscanner อื่น (“เนื้อหาของผู้ใช้”) คุณยอมรับว่า:

ก) คุณจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อเนื้อหาของผู้ใช้ที่คุณอัพโหลด และคุณเป็นตัวแทนและยอมรับว่า คุณจะไม่แบ่งปันสิ่งใดที่คุณไม่ได้รับอนุญาตหรือมีสิทธิ์แบ่งปัน และสิ่งใดที่คุณไม่สามารถรับรองสิทธิ์การใช้งานที่อ้างถึงในย่อหน้า (ข) ด้านล่าง

ข) แม้สิทธิ์แห่งทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดที่ประกอบรวมอยู่ในเนื้อหาของผู้ใช้จะเป็นของคุณหรือผู้ให้สิทธิ์ของคุณ คุณได้ให้การรับรองแก่ Skyscanner และบริษัทในเครือเป็นผู้มีสิทธิ์ในการใช้งานแบบไม่จำกัด ถาวร ปลอดค่าลิขสิทธิ์ ในทั่วโลก ถ่ายโอนได้และเป็นสิทธิ์ที่ให้สิทธิ์ย่อยได้เพื่อการใช้ การผลิตซ้ำทั้งในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์และแบบอื่น แสดงผล แจกจ่าย ดัดแปลง ประยุกต์ใช้ ตีพิมพ์เผยแพร่ แปล และผลิตผลงานสืบเนื่องจากเนื้อหาของผู้ใช้บางส่วนหรือทั้งหมด (ยกเว้นข้อมูลระบุเอกลักษณ์ส่วนบุคคล) ที่รวมอยู่โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อโฆษณาและทำการตลาดบริการของ Skyscanner และ/หรือแพลตฟอร์มของ Skyscanner

ค) เราไม่อยู่ภายใต้ภาระผูกพันที่จะต้องจัดเก็บ รักษา ตีพิมพ์เผยแพร่ หรือนำเสนอเนื้อหาของผู้ใช้ที่อัพโหลดโดยคุณ และคุณจะต้องรับผิดชอบต่อการจัดทำการสำรองข้อมูลเนื้อหาของผู้ใช้หากจำเป็น

ในขอบเขตที่ว่าคุณเป็นผู้ให้ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น การปรับปรุง แนวคิดหรือคำติชมอื่นๆ (“คำติชม”) แก่เรา คุณจึงเป็นผู้มอบหมายการเป็นเจ้าของสิทธิ์แห่งทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดที่อยู่ในคำติชมนั้นแก่เรา และยอมรับว่า เราสามารถใช้และแบ่งปันคำติชมนั้นเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ภายใต้ดุลยพินิจของเรา คุณสามารถส่งมอบคำติชมให้กับเราได้ด้วยการคลิกที่แท็บ ‘คำติชม’ หรือที่นี่

ทรัพย์สินของ Skyscanner

เว้นแต่จะระบุเป็นอย่างอื่นในข้อกำหนดเหล่านี้ สิทธิ์แห่งทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะลิขสิทธิ์ (รวมถึงลิขสิทธิ์ในซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์) สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้าหรือชื่อทางธุรกิจ สิทธิ์ในงานออกแบบ สิทธิ์ในฐานข้อมูล โนว์-ฮาว ความลับทางการค้า และสิทธิ์ที่จะเชื่อมั่นในบริการและแพลตฟอร์มของ Skyscanner (รวมเรียกว่า “สิทธิ์แห่งทรัพย์สินทางปัญญา”) ล้วนเป็นของหรือมอบสิทธิ์การใช้งานให้กับ Skyscanner คุณยอมรับว่า เมื่อใช้บริการของ Skyscanner และ/หรือแพลตฟอร์มของ Skyscanner คุณจะไม่รับสิทธิ์ ตำแหน่งหรือผลประโยชน์ใดๆ ในหรือต่อบริการของ Skyscanner และ/หรือแพลตฟอร์มของ Skyscanner หรือภายในหรือต่อสิทธิ์แห่งทรัพย์สินทางปัญญา ยกเว้นสิทธิ์การใช้งานแบบจำกัดเพื่อใช้บริการของ Skyscanner และแพลตฟอร์มของ Skyscanner  ที่รับรองให้กับคุณซึ่งสอดคล้องกับเงื่อนไขเหล่านี้ คุณยังยอมรับเพิ่มเติมว่า คุณไม่มีสิทธิ์เข้าถึงส่วนใดส่วนหนึ่งของบริการของ Skyscanner และ/หรือแพลตฟอร์มของ Skyscanner ในรูปแบบรหัสต้นทาง

ทรัพย์สินของผู้อื่น

เราเคารพสิทธิ์แห่งทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น หากคุณมีเหตุผลที่เชื่อได้ว่า ลิขสิทธิ์ของคุณถูกละเมิดโดยเนื้อหาที่อยู่บนบริการของ Skyscanner และ/หรือแพลตฟอร์มของ Skyscanner โปรดส่งประกาศเป็นลายลักษณ์อักษรของการละเมิดดังกล่าวมาตามที่อยู่ที่ระบุไว้ที่ตอนต้นของข้อกำหนด พร้อมจ่าหน้าซองถึง ‘ที่ปรึกษาทั่วไป (General Counsel)’ ของเรา

ความถูกต้องแม่นยำของราคาและข้อสงวนสิทธิ์การรับประกัน

การใช้บริการของ Skyscanner และ/หรือแพลตฟอร์มของ Skyscanner ของคุณเป็นความเสี่ยงของคุณเองทั้งหมด

แม้เราบังคับใช้นโยบาย ‘ความถูกต้องแม่นยำของราคา’ อย่างเคร่งครัดกับหุ้นส่วนทั้งหมดที่ให้ข้อมูลการท่องเที่ยวกับเรา และพยายามรับประกันว่าเนื้อหาที่ปรากฏบนหรือผ่านบริการและแพลตฟอร์มของ Skyscanner เป็นข้อมูลที่ทันสมัยและมีความถูกต้องแม่นยำ แต่เราไม่สามารถรับประกันถึงความน่าเชื่อถือหรือความถูกต้องแม่นยำของเนื้อหาดังกล่าวได้ เรานำเสนอบริการและแพลตฟอร์มของ Skyscanner บนพื้นฐานในแบบ ‘ที่เป็น’ และสละซึ่งสิทธิ์อย่างชัดแจ้งต่อการรับประกัน เงื่อนไขและการรับรองทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะแสดงโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการรับประกันโดยปริยายของกรรมสิทธิ์ การไม่ละเมิด การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ และความถูกต้องแม่นยำ รวมถึงการรับประกันใดๆ โดยปริยายจากการใช้เพื่อการค้า วิธีการตกลงของคู่สัญญาหรือแนวปฏิบัติของคู่สัญญา ในขอบเขตของกฎหมายที่อนุญาต เราไม่ได้ทำการรับรอง และไม่ได้รับประกันกับคุณว่า บริการของ Skyscanner และแพลตฟอร์มของ Skyscanner (ก) มีความถูกต้องแม่นยำ สมบูรณ์หรือทันสมัย (ข) จะมีพร้อมใช้เสมอ (ค) จะตรงกับความคาดหวังของคุณ หรือ (ง) มีความปลอดภัยหรือปราศจากความผิดพลาด ความบกพร่อง จุดอ่อน ไวรัสหรือมัลแวร์

การจองการเดินทางผ่าน Skyscanner

Skyscanner ไม่ใช่ตัวแทนการท่องเที่ยวและไม่รับผิดชอบต่อการนำเสนอตัวเลือกการท่องเที่ยวที่ปรากฏบนบริการของ Skyscanner และ/หรือแพลตฟอร์มของ Skyscanner หรือต่อการกำหนดหรือการควบคุมราคาที่เราเผยแพร่ ผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวจากบุคคลที่สามใดๆ ที่คุณพบและ/หรือจองผ่านบริการของ Skyscanner และ/หรือแพลตฟอร์มของ Skyscanner นำเสนอโดยตัวแทนการท่องเที่ยวอิสระ สายการบิน โรงแรม ผู้ให้บริการการท่องเที่ยวหรือบุคคลที่สามอื่นๆ (“ผู้ให้ห้บริการการท่องเที่ยว”)

Skyscanner ช่วยอำนวยความสะดวกเมื่อคุณจองตั๋วกับผู้ให้บริการการท่องเที่ยว แต่ไม่รับผิดชอบและไม่มีความรับผิดต่อคุณจากการจองดังกล่าว คุณจะได้รับทราบถึงข้อมูลเอกลักษณ์เฉพาะตัวของผู้ให้บริการการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้อง พร้อมข้อกำหนดและเงื่อนไขที่นำมาใช้ขณะที่คุณจองกับผู้ให้บริการการท่องเที่ยวเหล่านั้น (“ข้อกำหนดของผู้ให้บริการการท่องเที่ยว”) เมื่อคุณทำการจอง และคุณควรยืนยันว่าคุณได้อ่านและเข้าใจรายละเอียดเหล่านั้นครบถ้วนก่อนทำการจองจนเสร็จสมบูรณ์

ข้อกำหนดของผู้ให้บริการการท่องเที่ยวจะกำหนดสิทธิ์ที่คุณมีกับผู้ให้บริการการท่องเที่ยว และจะอธิบายถึงความรับผิดของผู้ให้บริการการท่องเที่ยวที่มีต่อคุณในกรณีที่มีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้น

คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดของผู้ให้บริการการท่องเที่ยวที่นำมาใช้ทั้งหมดโดยดุษฎี คุณยอมรับว่า การละเมิดข้อกำหนดของผู้ให้บริการการท่องเที่ยวอาจก่อให้เกิดการยกเลิกตั๋ว หรือการจอง การเพิกถอนการสะสมไมล์ และสิทธิประโยชน์อื่นๆ รวมถึงมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม

ในกรณีที่คุณใช้แพลตฟอร์มของ Skyscanner เพื่อจองผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องสองผลิตภัณฑ์หรือมากกว่าภายในช่วงระยะเวลา 24 ชั่วโมง (ตัวอย่่างเช่น เที่ยวบินและโรงแรม (ภายใน 24 ชั่วโมงของการจองครั้งแรก) แยกต่่างหากกัน) ดังนั้นในกรณีนี้อาจถูกจัดเป็น “การจัดการเดินทางที่เชื่อมโยงกัน (Linked Travel Arrangement)” ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าคุณอยู่ที่ใดและกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคที่ใช้บังคับ  ในกรณีที่มีการสร้างการจัดการเดินทางที่เชื่อมโยงกัน (Linked Travel Arrangement) คุณจะไม่ได้รับการคุ้มครองผู้บริโภคในระดับเดยวกันกับที่คุณจองทั้งเที่ยวบินและโรงแรมพร้อมกันผ่านตัวแทนเพียงรายเดียว (ซึ่งคุณจะได้รับสิทธิประโยชน์ตามการจองแพคเกจท่องเที่ยววันหยุด)  ซึ่งหมายความว่าคุณจำเป็นต้องพึ่งพาผู้ให้บริการแต่ละรายเพื่อดำเนินการบริการของตนและไม่มีสิทธิไล่เบี้ยตามกฎหมายเอากับผู้จัดนำเที่ยวหรือผู้ขายปลีกแพคเกจท่องเที่ยว ในกรณีที่หนึ่งในผู้ให้บริการที่ล้มละลายมีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการเดินทางที่เชื่อมโยงกัน (Linked Travel Arrangement) การนำความคุ้มครองภายใต้ข้อบังคับการเดินทางเป็นแพคเกจของสหภาพยุโรป (EU Package Travel Regulations) จะไม่สามารถใช้ได้ใช้ 

ข้อจำกัดและการอยกเว้นความรับผิด

ข้อกำหนดเหล่านี้กำหนดขอบเขตเต็มว่าด้วยข้อผูกพันและความรับผิดของ Skyscanner เกี่ยวกับบริการและแพลตฟอร์มของ Skyscanner

Skyscanner ไม่ต้องรับผิดชอบต่อการจัดการใดๆ ที่คุณทำขึ้นร่วมกับบุคคลที่สาม อันเป็นผลมาจากการที่คุณใช้บริการของ Skyscanner และ/หรือแพลตฟอร์มของ Skyscanner (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะผู้ให้บริการการท่องเที่ยว) ในกรณีที่คุณประสบกับปัญหาในการจองที่คุณทำหรือพยายามทำผ่าน Skyscanner คุณให้การรับรองว่า คุณจะแก้ไขปัญหานั้นร่วมกับผู้ให้บริการการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องและการการเยียวยาเฉพาะของคุณในสถานการณ์นั้น รวมถึงการคืนเงิน จะขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้อง และไม่ใช่กับ Skyscanner ในกรณีที่บริการของ Skyscanner และ/หรือแพลตฟอร์มของ Skyscanner มีลิงก์ไปยังไซต์อื่นและแหล่งข้อมูลของบุคคลที่สาม ลิงก์เหล่านี้มีไว้เพื่อให้ข้อมูลแก่คุณเท่านั้น เราไม่ได้ควบคุมเนื้อหาของไซต์หรือแหล่งข้อมูลเหล่านั้น และไม่มีความรับผิดชอบต่อเนื้อหาดังกล่าว หรือต่อการสูญเสียหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้เนื้อหาดังกล่าวของคุณ

คุณอาจเห็นงานโฆษณาที่นำเสนอโดยบุคคลที่สามบนบริการของ Skyscanner และ/หรือแพลตฟอร์มของ Skyscanner ผู้โฆษณาแต่ละรายจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อเนื้อหาของงานโฆษณา และ Skyscanner ไม่มีความรับผิดชอบต่อเนื้อหาของงานโฆษณา รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อผิดพลาด การละเว้นหรือความไม่ถูกต้องที่ในเนื้อหาดังกล่าว

ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต พวกเรา (รวมถึงเจ้าหน้าที่ของเรา ผู้อำนวยการ พนักงาน ตัวแทน บริษัทในเครือ ผู้ให้บริการและบุคคลที่สาม) ไม่มีความรับผิดต่อ (ก) ความไม่ถูกต้องแม่นยำหรือการละเว้นเนื้อหาที่ปรากฏบนหรือผ่านบริการของ Skyscanner และ/หรือแพลตฟอร์มของ Skyscanner หรือ (ข) เหตุสุดวิสัย อุบัติเหตุ ความล่าช้าใดๆ หรือความสูญเสียพิเศษ ที่เป็นข้อยกเว้น ที่เป็นบทลงโทษ ทางอ้อม อุบัติการณ์ หรือเป็นผลสืบเนื่อง หรือความเสียหายในรูปแบบใดๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการสูญหายของผลกำไรหรือการสูญหายของเงินออม) ไม่ว่าจะมาจากสัญญา การละเมิด (รวมถึงความประมาทเลินเล่อ) ความรับผิดโดยเคร่งครัดหรืออื่นใดที่เกิดขึ้นเพราะคุณ เป็นผลมาจากหรือเชื่อมโยงกับการที่คุณเข้าถึง ใช้งาน หรือการไม่สามารถเข้าถึงหรือใช้บริการของ Skyscanner และ/หรือแพลตฟอร์มของ Skyscanner หรือเนื้อหาใดๆ ที่รวมอยู่ภายใน

เมื่อพิจารณาจากข้อกำหนดเหล่านี้ และขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต ความรับผิดรวมสูงสุดของเราต่อสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณจากหรือเชื่อมโยงกับเงื่อนไขเหล่านี้ หรือการที่คุณเข้าถึง ใช้ หรือไม่สามารถเข้าถึงหรือใช้บริการของ Skyscanner และ/หรือแพลตฟอร์มของ Skyscanner จะจำกัดไว้ที่ยอดรวม 100 ปอนด์ (หนึ่งร้อยปอนด์สเตอร์ลิง)

ไม่มีรายละเอียดใดในข้อกำหนดเหล่านี้ที่จะจำกัดหรือยกเว้น (ก) ความรับผิดของเราที่มีต่อการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บส่วนบุคคลที่มาจากความประมาทเลินเล่อของเรา หรือการแสดงเจตนาโดยถูกกลฉ้อฉลของเรา (ข) ความรับผิดอื่นใดที่ไม่สามารถได้รับการยกเว้นจากกฎหมาย หรือ (ค) สิทธิ์ที่ชอบด้วยกฎหมายของคุณ

ความรับผิดของคุณต่อเรา

เมื่อพิจารณาจากข้อกำหนดเหล่านี้ คุณจะรับผิดชอบและมีความรับผิดต่อเราสำหรับการกระทำ การเรียกร้อง การดำเนินคดี ต้นทุน ความเสียหาย การสูญเสียและค่าใช้จ่ายทั้งหมด (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะค่าธรรมเนียมตามกฎหมาย) ที่เกิดขึ้นจากเราหรือกลุ่มของเรา และเจ้าหน้าที่แต่ละคนของเรา รวมถึงผู้อำนวยการ พนักงานและตัวแทน อันเกิดจากหรือเกี่ยวเนื่องในทางใดๆ กับการใช้บริการของ Skyscanner และ/หรือแพลตฟอร์มของ Skyscanner หรือละเมิดเงื่อนไขเหล่านี้

การยกเลิกสัญญา

Skyscanner โดยดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวอาจดำเนินการยกเลิกข้อตกลงกับคุณภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้ในทันทีและทุกเวลาหลังจากแจ้งให้คุณทราบ และ/หรือหากคุณมีบัญชีสำหรับเข้าสู่ระบบ ด้วยการยกเลิกสมาชิกของคุณและการเข้าถึงบัญชีของคุณ Skyscanner อาจระงับการใช้บริการ Skyscanner และ/หรือแพลตฟอร์มของ Skyscanner ของคุณได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ และไม่ส่งผลให้ต้องมีความรับผิดต่อคุณแต่ประการใด

บทเบ็ดเสร็จทั่วไป

คุณยอมรับว่า การใช้บริการของ Skyscanner และ/หรือแพลตฟอร์มของ Skyscanner โดยไม่ได้รับอนุญาตของคุณอาจทำให้เกิดความเสียหายและการสูญเสียที่ยากจะเยียวยาต่อ Skyscanner และ/หรือบริษัทในเครือหรือผู้ให้สิทธิ์สำหรับความเสียหายทางการเงินที่ไม่เพียงพอ ดังนั้ ในกรณีของการใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตดังกล่าว เราและบริษัทในเครือของเรา และ/หรือผู้ให้สิทธิ์ (หากมี) จะมีสิทธิ์ นอกเหนือจากการดำเนินการทางกฎหมายอื่นๆ ที่จะออกคำสั่งห้ามคุณในทันทีเพื่อห้ามคุณใช้บริการของ Skyscanner และ/หรือแพลตฟอร์มของ Skyscanner ต่อไป

ความไม่ถูกต้องหรือไม่มีผลบังคับใช้ของบทเบ็ดเสร็จใดๆ (ทั้งหมดหรือบางส่วน) ของข้อกำหนดเหล่านี้จะไม่มีผลต่อความถูกต้องหรือการมีผลบังคับใช้ของบทเบ็ดเสร็จส่วนที่เหลือ (ทั้งหมดหรือบางส่วน) บทเบ็ดเสร็จทั้งหมดหรือบางส่วนที่ศาลซึ่งมีเขตอำนาจพิจารณาว่าไม่ถูกต้องหรือไม่มีผลบังคับใช้ให้ถือเสมือนว่าถูกลบออกจากข้อกำหนดเหล่านี้

ข้อกำหนดเหล่านี้เป็นข้อกำหนดส่วนตัวสำหรับคุณ คุณไม่มีสิทธิ์ที่จะมอบหมายข้อกำหนดเหล่านี้ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับบุคคลที่สามโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเรา

ข้อกำหนดเหล่านี้ทำหน้าที่แทนข้อตกลงทั้งหมดระหว่างเราและคุณ และเข้าทำแทนและแทนที่ทั้งหมดและข้อกำหนด เงื่อนไข ข้อตกลง และการจัดการใดๆ ก่อนหน้านี้ในในส่วนที่เกี่ยวกับการใช้บริการของ Skyscanner และ/หรือแพลตฟอร์มของ Skyscanner ของคุณ

เราจะดำเนินการในทันทีหากมีเครื่องบ่งชี้ใดๆ ว่าเนื้อหาของผู้ใช้ได้ละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้ ในกรณีที่คุณทราบหรือสงสัยว่าอาจมีกิจกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเกิดขึ้น หรือทราบหรือสงสัยว่าผลงานที่เป็นของคุณถูกละเมิด โปรดแจ้งเราตามที่อยู่ที่ปรากฏด้านล่าง โดยจ่าหน้าซองถึง ‘ที่ปรึกษาทั่วไป (General Counsel)’ ของเรา

การที่เราไม่สามารถบังคับใช้ข้อกำหนดใดๆ เหล่านี้จะไม่ถือว่าเป็นการสละซึ่งสิทธิ์ที่มีต่อข้อกำหนดเหล่านี้หรือต่อสิทธิ์ที่จะบังคับใช้ข้อกำหนดเหล่านี้ในภายหลัง

บุคคลที่ไม่ใช่คู่สัญญาของข้อกำหนดเหล่านี้จะไม่มีสิทธิ์บังคับใช้บทเบ็ดเสร็จใดของข้อกำหนดเหล่านี้

โดยไม่คำนึงถึงประเทศต้นทางที่คุณเข้าถึงหรือใช้บริการของ Skyscanner และ/หรือแพลตฟอร์มของ Skyscanner ตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต ให้ถือว่าข้อกำหนดเหล่านี้และการใช้บริการของ Skyscanner และ/หรือแพลตฟอร์มของ Skyscanner ของคุณต้องอยู่ภายใต้การบังคับตามกฎหมายของอังกฤษและเวลส์ และคุณต้องยอมตนผูกพันในเขตอำนาจแห่งศาลอังกฤษและเวลส์ซึ่งมิใช่ศาลที่มีเขตอำนาจแต่เพียงผู้เดียว เพื่อระงับข้อพิพาทที่อาจเกิดขึ้นในภายหลัง

ติดต่อเรา

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Skyscanner หรือมีข้อเสนอแนะวิธีการปรับปรุงบริการของ Skyscanner และ/หรือแพลตฟอร์มของ Skyscanner โปรดติดต่อเราที่นี่ นอกจากนั้น คุณอาจเขียนจดหมายถึงเราโดยส่งมาตามที่อยู่นี้ Quartermile One, 15 Lauriston Place, Edinburgh EH3 9EN และจ่าหน้าซองถึง ‘ที่ปรึกษาทั่วไป (General Counsel)’